Statut Fundacji  „Arbitror”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Fundacja „Arbitror”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Wydawnictwo Arbitror sp. z o.o., zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza (…)
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 5

Celem Fundacji jest:

 1. działalność oświatowo-kulturalna w zakresie ochrony i promowania idei wolności w sferze życia publicznego, gospodarki, badań naukowych, komunikacji oraz kultury;
 2. wspieranie rozwoju polskiej demokracji oraz gospodarki;
 3. wzmacnianie suwerenności Polski i wszystkiego, co chroni tę suwerenność, włącznie z uczestnictwem Polski w międzynarodowych strukturach euroatlantyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i NATO;
 4. umacnianie bezpieczeństwa Polski, w tym także bezpieczeństwa ekonomicznego oraz energetycznego;
 5. pogłębianie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej oraz strategicznej (dotyczącej kwestii bezpieczeństwa);
 6. szerzenie wartości związanych z ideą praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa i publikacji;
 7. promowanie i wspieranie niezależnego dziennikarstwa, w tym dziennikarstwa obywatelskiego;
 8. promocja postaw obywatelskich i propaństwowych m.in. w zakresie edukacji, kultury i sztuki, obejmująca również umacnianie wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 • 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie badań oraz analiz w zakresie związanym z celami Fundacji;
 2. upowszechnianie wiedzy na temat podstaw suwerenności państwa i jego bezpieczeństwa;
 3. publikowanie materiałów propagujących cele Fundacji;
 4. organizowanie konferencji, spotkań i debat poświęconych zagadnieniom związanym z celami Fundacji;
 5. prowadzenie działań edukacyjnych (szkolenia, szkoły letnie, seminaria i warsztaty) oraz opracowywanie materiałów edukacyjnych związanych z celami Fundacji;
 6. udzielanie stypendiów, dotacji i nagród dla osób, organizacji oraz instytucji prowadzących działania zbieżne z celami Fundacji;
 7. współdziałanie z osobami, organizacjami oraz instytucjami dla osiągnięcia celów statutowych Fundacji;
 8. członkostwo w organizacjach międzynarodowych, zrzeszających instytucje zagraniczne o celach zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, przeznaczone w całości na działalność statutową.

 • 8
 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. dotacji i subwencji od osób prawnych;
 4. zbiórek publicznych;
 5. dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości;
 6. odsetek i lokat bankowych.
 7. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 8. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

 • 9

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Zarząd Fundacji

 

 • 13
 1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
 5. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 6. śmierci członka Zarządu;
 7. odwołania przez Fundatora.
 8. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji.

 

 • 14
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 4. realizacja celów statutowych;
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 9. uchwalanie zmian w statucie;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji;
 11. Składanie sprawozdań prawem przewidzianych, w tym do organu nadzorującego Fundację.
 • 15
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku braku większości decyduje głos Prezesa.
 • 16
 1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową. Członkowie Rady Programowej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
 2. Mandat członka Rady Programowej wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat Członka Rady Programowej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Programowej danej kadencji. Mandat członka Rady Programowej wygasa również wskutek pisemnej rezygnacji lub śmierci.
 3. Rada Programowa pełni funkcję doradczo-opiniującą.
 4. Rada Programowa doradza Zarządowi Fundacji w kwestiach dotyczących strategicznych kierunków rozwoju Fundacji, w tym inwestowania jej majątku.
 5. Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje honorowo.
 • 17

1.Zarząd Fundacji może powołać Radę Patronacką. Członkowie Rady Patronackiej są powoływani spośród osób fizycznych, które przekazały Fundacji znaczące środki finansowe lub rzeczowe.

 1. Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Patronackiej przez Zarząd Fundacji.
 2. Rada Patronacka pełni funkcję doradczą i opiniującą, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nawiązywania i utrzymywania kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które mogą pomóc w realizowaniu celów Fundacji.
 3. Członkowie Rady Patronackiej pełnią swe funkcje honorowo.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

 • 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

 • 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 • 20
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • 21
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.