FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 1

 

_________________________

Miejscowość, data

 

_________________________

Imię i nazwisko konsumenta

_________________________

_________________________

Adres zamieszkania

 

 

Wydawnictwo ARBITROR

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie konsumentów odstępuję od umowy ………………………………….. nr …………………… zawartej dnia……………………………………….. w ………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym/przelewem  na adres podany w procesie zamówienia

lub na konto nr …………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie zobowiązuję się zwrócić zakupiony Towar w ślad za złożonym oświadczeniem.

 

 

 

________________________

podpis Konsumenta

Formularz do pobrania wraz z pouczeniem